El programa SYLVIA

El programa SYLVIA utilitza una xarxa d'estacions d'anellament amb esforç constant per obtenir informació a llarg termini dels paràmetres demogràfics i de les tendències poblacionals de les poblacions d'ocells terrestres de Catalunya.

L'anellament amb esforç constant implica la utilització continuada d'una àrea d'estudi (estació SYLVIA) on els ocells s'anellen seguint un protocol estàndard d'esforç de captura. El nombre, tipus i emplaçament de cada xarxa es manté fix i el programa d'anellament se segueix de la mateixa manera any rere any.

Els canvis en el nombre d'ocells adults permeten avaluar les tendències poblacionals i el nombre anual d'ocells juvenils s'utilitza com un indicador de productivitat i de l'èxit reproductor. A més, donat que els ocells adults mostren una alta fidelitat a les seves àrees de cria, la proporció d'adults recapturats d'un any a l'altre s'utilitza per estimar les taxes de supervivència. El programa SYLVIA és l'únic sistema de seguiment que permet obtenir informació molt detallada sobre tots aquests paràmetres demogràfics. Aquesta característica fa del programa SYLVIA una eina de gestió ambiental molt potent ja que ens permet aprofundir en les causes dels canvis observats en el medi natural.

Mapa de distribució de les estacions de seguiment del projecte SYLVIA.

El programa SYLVIA es subdivideix en dos blocs d'estudi, l'estival o de cria i l'hivernal. L'estival va de l'1 de maig al 8 d'agost i està dividit en 10 períodes consecutius de 10 dies. El bloc hivernal va del 16 de desembre al 28 de febrer i està dividit en 5 períodes consecutius de 15 dies. Cada estació està activa un únic matí durant cadascun dels períodes del bloc estival (generalment 10) i hivernal (5).

Les dades pel projecte SYLVIA ens indiquen que el tallarol capnegre ha patit durant els darrers una davallada força marcada a nivell de la seva població reproductora. Relacionant aquesta informació amb la de caire meteorològic, podem veure que la davallada poblacional d'aquest tallarol està molt influenciada per la duresa de l'hivern.

En el cas de la merla, les dades del SYLVIA ens permeten veure que la productivitat d'aquesta espècie està força lligada a la quantitat de pluja caiguda durant l'hivern/primavera.

El SYLVIA participa en el projecte europeu d'estacions d'esforç constant (Euro-CES) promogut per EURING (European Union for Bird Ringing). L'EURING és l'organització europea que promou l'ús de l'anellament dins de la investigació científica i la conservació, i té entre les seves prioritats la implantació d'aquests tipus de projectes de seguiment arreu d'Europa.

Nombre d'estacions d'anellament amb esforç constant en cadascun dels projectes que participen en l'EURO-CES.

Més info