Introducció

La informació del SIOC agrupada espècie per espècie està subdividida en dos grans blocs temàtics. El primer bloc informatiu mostra dades d'interès general sobre cada espècie:

 1. Un breu sumari de l'estatus actual de cada espècie a Catalunya
 2. Informació taxonòmica i el llistat de les subespècies citades a Catalunya
 3. Informació sobre quines espècies cal homologar
 4. Dades poblacionals i sobre l'estat de conservació a nivell de Catalunya i Europa
 5. Legislació aplicable a cada espècie

El segon bloc, sovint més extens, inclou tota la informació derivada dels projectes de seguiment. Actualment hi ha dades dels següents projectes:

 1. Atles dels ocells nidificants de Catalunya
 2. Atles dels ocells de Catalunya a l'hivern 2006-2009
 3. Seguiment d'Ocells Comuns de catalunya (SOCC)
 4. Projecte Ornitho.cat
 5. Projecte SYLVIA
 6. Projecte MIGRACIÓ
 7. Projecte PERNIS
 8. Oficina Catalana d'Anellament (OCA)

També es pot obtenir la informació a nivell de cada estació o punt de cens dels principals projetes de seguiment. En aquest cas, només cal clicar sobre "Localitats" i clicar sobre l'estació del mapa de la qual es vol obtenir informació.