Aufrany (Neophron percnopterus)

Migrador escàs i irregular, o divagant des de o cap a les zones de cria, a la façana litoral, i a la part oriental del territori. Més regular a la zona continental de Lleida i a les serres prepirinenques i pirinenques occidentals, on nidifica regularment. Actualment és un nidificant molt localitzat en alguns punts allunyats del nucli principal, com per ex. a Osona. No hi ha dades d'hivernants.

Ordre
Accipitriformes
Família
Accipitridae
Llista Patró
Categoria A
Població catalana
80 - 90 Parelles
Població europea
2965 - 4504 Parelles
Nidificació
Projecte Nius
Estat de conservació
Catalunya
En perill
Europa
Vulnerable
Legislació aplicable
CITES
Apèndix II
Conveni Berna
Annex III (Espècie Protegida)
Conveni Bonn
Annex II (Espècie Objecte d'Acords Internacionals)
Directiva ocells (2009/147/CE)
Annex I
Llei estatal del patrimoni natural i la biodiversitat (Ley 42/2007)
Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat)
Catàleg de Fauna Salvatge de Catalunya (Decret 172/2022)
VU Espècie protegida (Categoria B)
Decret pel qual es regulen les activitats que poden afectar les espècies de fauna salvatge (148/1992)
Annex I (Espècie sensible)
Vegeu més imatges a Ornitho.cat


Resultats dels projectes de seguiment

Atles dels ocells nidificants

L'Atles dels ocells nidificants de Catalunya és un projecte que té per objectiu conèixer la grandària poblacional i la distribució de les poblacions d’ocells nidificants de Catalunya. El projecte té un caràcter continu, de manera que les estimacions poblacionals i la distribució es pugui actualitzar cada 15-20 anys aproximadament, així, els treballs d’actualització permeten observar els canvis d’aquests paràmetres, obtenint tendències poblacionals i els canvis de les distribucions.

Mapa d'abundància

Aquest mapa indica la probabilitat de detectar l’espècie a cada quadrat de 500 m en el període reproductor (anys 2015-2018), incloses àrees de campeig i localitats on es troben individus no reproductors. S’ha generat amb tècniques de modelització a partir de les dades dels mostratges estandarditzats de quadrats UTM 1x1 km.

Mapa de distribució

Aquest mapa mostra la distribució de l'espècie durant el període reproductor en base a un reticle UTM10km (anys 2015-2018). Els indicis de reproducció se subdivideixen en tres categories: possibles, probables-segurs i estivals no reproductors. Les dues primeres categories venen acompanyades d’una estimació de l’abundància de parelles reproductores a cada quadrat UTM10km, essent la taca d’evidència de reproducció més gran, com més abundància de parelles hi hagi en aquell quadrat.

Mapes de canvi de distribució

Aquests 3 mapes, mostren la distribució de presència reproductora de l’espècie en el reticle UTM10km, a cada un dels tres Atles d’ocells nidificants de Catalunya (Atles 1: 1975–1983, Atles 2: 1999–2002 i Atles 3: 2015–2018) a partir de totes les observacions recollides i validades en cadascun dels atles. S’hi indica els índexs de canvi en el nombre de quadrats UTM10km ocupats entre l’Atles 1 i l’Atles 3, i entre l’Atles 2 i l’Atles 3, respectivament.

Hàbitat
Hàbitat

Aquest gràfic mostra les preferències d'hàbitat de les espècies nidificants de Catalunya en base a les dades recollides en el segon atles (1999-2001). Les barres de distribució per hàbitat (color blau clar, unitats a l'eix de les X inferior) mostren el percentatge mitjà de cadascun dels hàbitats dins dels quadrats UTM 1x1 on s'ha detectat l'espècie. En canvi, les barres corresponents a l'índex de selecció (color blau fosc, unitats a l'eix de les X superior) mostren el quocient entre la freqüència de l'hàbitat en els quadrats on s'ha detectat l'espècie i la freqüència de l'hàbitat en el conjunt de tots els quadrats estudiats a Catalunya.

Gràfic de distribució altitudinal
Distribució altitudinal

El gràfic de distribució altitudinal mostra la freqüència d’aparició de les espècies en rangs altitudinals de 200 m en període reproductor (anys 2015-2018). Aquesta freqüència es va obtenir a partir dels mostratges de quadrats UTM1km, als quals es va assignar el valor de la seva altitud mitjana. La freqüència d’aparició de cada espècie a cada rang d’altitud es va calcular sumant el nombre de quadrats UTM1km d’aquell rang altitudinal on es va detectar l’espècie, dividit pel total de quadrats UTM1km de tots els rangs altitudinals on es va detectar, i multiplicat per 100 per expressar-ho en forma de percentatge.

Gràfic de canvi altitudinal
Gràfic de canvi altitudinal

El gràfic de canvi altitudinal respecte a 1999–2002, mostra com ha variat la distribució de l’espècie a cada rang altitudinal de 200 m entre l’Atles 2 (1999–2002) i l’Atles 3 (2015–2018). Es mostra a la mateixa escala que al gràfic de distribució altitudinal per permetre la comparació directa respecte a l’Atles 2. Aquest gràfic s’ha generat a partir de les dades dels mostratges estandarditzats de quadrats UTM 1km repetits en aquests dos Atles. El gràfic de canvi altitudinal només es mostra per a les espècies que disposen d’una mostra prou representativa de la distribució altitudinal en el conjunt de dades de quadrats UTM1km.


Projecte Ornitho.cat

Ornitho.cat és el portal web dedicat a l'intercanvi d'informació sobre les observacions d'ocells, mamífers, amfibis, rèptils, peixos d'aigües continentals, libèl·lules, papallones diürnes, cigales, ortòpters, crancs de riu, bivalves d'aigua dolça i orquídies de Catalunya.

Patró fenològic

Aquest gràfic mostra l'evolució de la freqüència d’observació de l'espècie (% de llistes completes d'ornitho.cat que contenen l'espècie) al llarg de l'any. Les dades s'agrupen per setmana i s’actualitzen diàriament i, per tant, el valor de la setmana actual podria no ser sempre prou representatiu ja que es pot haver calculat amb només una part dels dies de la setmana.

Aquest gràfic permet visualitzar fàcilment el patró fenològic de cada espècie (per exemple, el moment en què arriben i marxen les espècies migradores), però cal tenir present que també denota canvis estacionals en la detectabilitat. Per exemple, moltes espècies es detecten molt menys a partir de principis d'estiu, un cop deixen de cantar, però això no vol dir, necessàriament, que la seva presència hagi disminuït.

Variació interanual del patró fenològic

Aquest gràfic mostra la variació de la freqüència d’observació de l'espècie (% de llistes completes d'ornitho.cat que contenen l'espècie) per mes i any des de 2009 fins a l'any en curs. Les dades s'agrupen per mes i s’actualitzen diàriament i, per tant, el valor del mes actual podria no ser sempre prou representatiu ja que es pot haver calculat amb només una part dels dies del mes.

Aquest gràfic és especialment útil per veure si una espècie s'ha anat fent més o menys freqüent al llarg dels anys o en determinats períodes de temps (per exemple, els mesos d'hivern). També permet copsar fàcilment quins anys han estat especialment bons per espècies de caire irruptiu (el lluer, per exemple). Cal tenir present, però, que els canvis en la freqüència d'observació també poden estar causats per variacions estacionals en la detectabilitat o a causa de diferències en la cobertura geogràfica o d'hàbitats segons els mesos i els anys.


Projecte PERNIS

El projecte PERNIS té com a principal objectiu estudiar la migració postnupcial dels rapinyaires i aus planadores (cigonyes i grues) que travessen el territori català.

Les dades que es recullen en aquest projecte s'utilitzen per determinar quines són les espècies que migren a través de Catalunya i en quines quantitats, a la vegada que permeten delimitar les principals vies migratòries, estudiar la fenologia temporal de la migració, monitoritzar les tendències poblacionals al llarg dels anys i entendre quines variables estan implicades en aquests processos.

El PERNIS va néixer l'any 2003 amb la intenció d'unificar esforços i metodologies i potenciar el seguiment de la migració de rapinyaires a Catalunya, i actualment la Xarxa d'estacions PERNIS és formada per més de vint estacions repartides pel territori que funcionen gràcies a la col·laboració desinteressada de més de 50 ornitòlegs voluntaris.

Distribució geogràfica del pas
Distribució geogràfica del pas

En aquest apartat es mostren els patrons espacials de les observacions a les estacions del projecte PERNIS.

Les estacions del projecte estan representades amb punts vermells en el mapa. Per cada estació on s'ha observat l'espècie, es mostra una columna de color verd clar amb la mitjana d'observacions de tots els anys de seguiment, i una columna verd fosc que representa l'últim any de seguiment. Tant la mitjana de tots els anys com el darrer any estan representades percentualment, de manera que la mida de la columna és proporcional al pas de l'espècie per aquella estació.

Fenologia del pas
Fenologia del pas

En aquest apartat es mostren els patrons temporals de les observacions a les estacions del projecte PERNIS.

El període de seguiment del projecte PERNIS és de 10 sessions d'un matí cada setmana, des de mitjans agost fins a finals d'octubre. La línia gruixuda de la gràfica fa referència al percentatge d'individus observats d'aquesta espècie al llarg de les 10 sessions de seguiment del darrer any, mentre que la línia fina es refereix a la mitjana de tots els anys de seguiment del mateix percentatge.


Oficina Catalana d'Anellament (OCA)

L'anellament d'ocells és una pràctica científica d'indiscutible interès per al coneixement de la biologia i l'estat de conservació de l'avifauna catalana. La Generalitat de Catalunya regula aquesta activitat d'acord amb l'Ordre de 10 de juny de 1992 de regulació de l'anellament científic d'ocells, on es delega a l’Institut Català d'Ornitologia les tasques de gestió i coordinació d'aquesta activitat a Catalunya.

Des de 2021 l’OCA funciona com a Oficina d’Anellament plenament integrada a Euring i gestiona el remitent d’anelles ESC-Mus.Nat.Sci. Barcelona.

L’ICO desenvolupa aquesta tasca a través de l’Oficina Catalana d’Anellament (OCA). L'OCA coordina l’activitat de més de 300 anelladors i anelladores , desenvolupa diversos projectes de seguiment de diferents paràmetres biològics del cicle vital dels ocells com la migració, la nidificació i la hivernada, i s'encarrega de mantenir el contacte i l'intercanvi d'informació amb la resta de centrals d’anellament.

L'OCA gestiona un dels banc de dades més importants del país. Des de 1975, la pràctica de l'anellament a Catalunya ha generat més de dos milions d’anellaments, més de 300.000 recaptures i més de 20.000 recuperacions.

Evolució del nombre d'anellaments al llarg dels anys
Evolució dels anellaments

Es mostra l'evolució al llarg dels anys del nombre d'anellaments de l'espècie inclosos al Banc de Dades de l'Oficina Catalana d'Anellament (OCA) i la proporció d’anellaments d’aquesta espècie respecte del total en percentatge.

Cal tenir present que el Banc de Dades de l'OCA també inclou alguns anellaments realitzats fora de Catalunya. Així, doncs, en la majoria d'espècies l'evolució del nombre d'anellaments il·lustra perfectament l'evolució dels anellaments a Catalunya. En una minoria de casos, però, això no és així (un bon exemple és el cas del pinsà trompeter, on la majoria d'anellaments han estat realitzats a Andalusia ). Properament es té previst separar als ocells anellats fora de Catalunya dels anellats dins del país.

Fenologia de les captures
Fenologia de les captures

En aquest gràfic es pot observar el patró temporal de totes les captures de l’espècie que hi ha informatitzades al banc de dades de l'OCA (excepte les corresponents a pollets al niu i a ocells anellats a centres de recuperació). Les dades s'han agrupat per quinzenes "naturals" (la primera quinzena de cada mes correspon als primers 15 dies i la segona a la resta de dies del mes). Cada gràfic mostra dos paràmetres diferents:

  • "Captures". Indica el nombre de captures que s'ha realitzat en cada quinzena. Entre parèntesis s'indica el nombre total d'ocells capturats.
  • "Freqüència". Mostra el percentatge de jornades en què es captura algun ocell d'entre el total de jornades que s'han realitzat en estacions d'anellament on s'ha capturat l'espècie almenys un cop. Entre parèntesis s'indica el nombre total de jornades d'anellament en què s'ha capturat l'espècie.

Fenologia de cria
Fenologia de cria

En aquest gràfic es pot observar l'evolució temporal de diferents paràmetres que ens ajuden a delimitar la fenologia reproductora de les espècies. Les dades s'han agrupat per períodes de deu dies (període 7=2-11 de març; període 27=18-27 de setembre). Segons la mostra disponible en cada cas, els paràmetres que es mostren són:

  • "Placa incubatriu". Indica la mitjana de l’estat de desenvolupament de la placa incubatriu. Només s'han inclòs els ocells identificats com a femelles i considerats locals . L'estat de la placa va del 0 (sense placa) a 3 (estat de desenvolupament màxim). Entre parèntesis s'indica el nombre d'ocells capturats amb placa incubatriu (estat > 0).
  • "Pollets". Indica el percentatge de pollets al niu que s'han anellat en cada període de deu dies. Entre parèntesis s'indica el nombre total d’individus d’aquesta categoria.
  • "Joves". Indica el percentatge de dies (jornades d'anellament) en què s'han capturat joves del total de jornades en què s'ha capturat algun ocell de l'espècie. L'evolució temporal d'aquest paràmetre ens permet visualitzar en quin moment de l'any comencen a aparèixer els joves de l’any. Entre parèntesis s'indica el nombre total de joves capturats fins al mes de setembre.

Recuperacions d'ocells anellats

Vegeu les recuperacions al Migration Atlas d’Euring

Recuperacions externes mensuals
Recuperacions externes mensuals

Aquesta gràfica mostra les recuperacions externes per mes existents al Banc de Dades de l'Oficina Catalana d'Anellament (OCA).

Les recuperacions externes són les recaptures d'ocells anellats a fora i recuperats posteriorment a Catalunya o els ocells anellats a Catalunya i recuperats a fora.

Més info